Åpenhetsloven

Retningslinjer for ansvarlighet

 • Krav til leverandører
 • Respekt for menneskerettigheter

Åpenhetsloven som baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper trådte i kraft 1. juli 2021 og skal sikre ansvarlig næringsliv.

For Men omfattes av denne loven og har et stort søkelys på ansvarlig innkjøp og arbeidstakeres rettigheter.

For Men må gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegge risiko og vurdere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold som vi indirekte forårsaker gjennom våre forretningspartnere. For Men produserer ingen varer selv.

For Men er medlem av Texcon. Texcon samarbeider med Position Green, og igjennom deres kartleggingsverktøy blir våre leverandører kontrollert jevnlig i arbeidet med kartlegging og gjennomføring av lovens krav.

Loven krever også en årlig offentlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

 

Forankring:

Styrevedtak 11.10.22

Daglig leder og personalansvarlig har ansvar for de interne arbeidsforhold i våre virksomheter. I de selskapene hvor verneombud er påkrevet vil også disse være involvert og skal rapportere hvis brudd på gjeldene lover og regler i forbindelse med arbeidet.

Krav til arbeidsmiljø, interne retningslinjer, HMS osv er beskrevet i personalhåndboken som er tilgjengelig for alle ansatte.

Daglig leder og innkjøpssjefer har ansvaret for oppfølging og risikovurderinger av våre leverandører. Det stilles krav ved hvert innkjøp at leverandørene informerer om deres arbeid i forbindelse med åpenhetsloven og eventuelle tiltak de har gjort i forhold til deres ansvar.

Det er ingen egenproduksjon av varer i vår virksomhet. De fleste av våre leverandører er store selskaper med produksjon i mange forskjellige land. Vi har derfor begrensede muligheter til å få innsyn i, og følge opp våre leverandører og deres underleverandører.

 

Kartlegging av negative konsekvenser

Vår virksomhet kjøper klær og tekstiler igjennom etablerte store merkevareleverandører som selger sine produkter så å si over hele verden. Deres oppfølging av arbeidsforhold og menneskerettigheter er noe vi forventer de tar sitt ansvar for.

Vi er kjent med risikoen det er innen vår bransje. Som medlem i Texcon og igjennom deres samarbeid med Position green vil alle våre leverandører følges opp på jevnlig basis i forhold til åpenhetslovens krav.

 

Tiltak

Som detaljist og siste ledd i verdikjeden har vi begrensede muligheter for innsyn hos våre leverandører og deres underleverandører.  Våre retningslinjer for kjøp meddeles igjennom dialog med selger/agent, i tillegg til kartlegging i regi av kjeden. Vi skal i den grad vi har mulighet, påvirke våre leverandører til å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Retningslinjer og krav ovenfor våre leverandører er beskrevet i Code of conduct.

 

Oppfølging av tiltak

Ved hvert budsjettmøte i forkant av innkjøp skal leverandør porteføljen gjennomgås for å kartlegge mulig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi skal i den grad vi kan, påvirke og begrense de negative konsekvensene og i ytterste konsekvens avslutte våre avtaler og kontrakter.

Ønskes det innsyn i det arbeidet som gjøres, kan det sendes en skriftlig henvendelse til For Men.

For mer detaljert informasjon om loven henvises det til:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

RETNINGSLINJER FOR MEN HOLDING AS

Code of Conduct

For Men Holding AS har utarbeidet retningslinjer for en bærekraftig forretningspraksis. Vi skal respektere menneskene og det samfunnet vi lever i. Vi skal jobbe tett med våre forretningsforbindelser og ha en forsvarlig forretningspraksis.

Vi stiller følgende kravene til våre leverandører og oss selv.

 • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven.
 • Følge lover og regler der man har sin virksomhet, knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.
 • Vise åpenhet om arbeid for menneskerettigheter og arbeidsmiljø i deres verdikjede

Våre leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere skal til enhver tid overholde ILO konvensjonens nummer:

 • 29 og 105 (tvangsarbeid/slavearbeid)
 • 87, 98, 135 og 154 (fagorganisering og kollektive forhandlinger)
 • 138, 182 og 79, samt anbefaling nr 146 (barnearbeid og barns rettigheter),
 • 100, 111 og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (diskriminering),
 • 155 og anbefaling 164 (helse, miljø og sikkerhet)
 • 131 (lønn)
 • 1 og 14 (arbeidstid)

Daglig leder og innkjøpsansvarlige skal følge opp våre forretningsforbindelser. Vi skal i den grad vi kan, påvirke og begrense de negative konsekvensene og i ytterste konsekvens avslutte våre avtaler og kontrakter.

 

REDGJØRELSE 2022

For Men Holdig AS selger gjennom sine forretninger klær og sko i forbrukermarkedet.

Retningslinjer og rutiner er beskrevet i våre retningslinjer for ansvarlighet og Code of conduct, som finnes på våre nettsider. Igjennom vårt medlemskap i Texcon og deres samarbeid med Position Green, arbeides det kontinuerlig med innhenting av informasjon og redegjørelser fra den enkelte leverandør. Så godt som 100% av våre kjøp av varer og tjenester faktureres av Texcon, som er selger ovenfor oss som medlem.

I forbindelse med innkjøp hvert halvår vi gjennomgang av alle leverandører. Så langt er det ikke avdekket brudd på åpenhetsloven som påvirker vår bedrift.

Petter Ekjord
Daglig leder
For Men Holding AS
23.06.2023