Åpenhetsloven

For Men Holding AS

For Men Holding AS (FMH) er eierselskapet til 4 forretninger lokalisert i oslo vest og Bærum.

Det består av:

For Men Sandvika AS, For Men AS, For Men Storo AS og For Men Nett AS.

Butikkene er lokalisert i Sandvika storsenter, Storo Storsenter og CC Vest og selger klær og sko til forbrukermarkedet i Norge. Det er ingen handel utenfor Norges grenser.

For Men Nett AS holder til i samme lokaler som FMH. Alle varer som selges til sluttbruker kommer fra intern vareflyt i systemet. FM Nett kjøper dermed ingen varer, kun tjenester i form av markedsføring.

FMH har minimalt med innkjøp. Det meste består av emballasje, gavepapir og poser til butikkene. FMH selger tjenester innenfor administrasjon og HR til egne butikker.

Butikkene kjøper selv inn varer for egen regning etter retningslinjer og instrukser gitt av FMH.

Totalt er det ca. 60 ansatte hvorav ca. 40% kvinner og 60% menn.

Hvert selskap har verneombud som skal ivareta sikkerheten rundt HMS arbeidet.

 

Retningslinjer for ansvarlighet

 • Krav til leverandører
 • Respekt for menneskerettigheter

Åpenhetsloven som baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper trådte i kraft 1. juli 2022 og skal sikre ansvarlig næringsliv.

For Men omfattes av denne loven og har et stort søkelys på ansvarlig innkjøp og arbeidstakeres rettigheter.

For Men må gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegge risiko og vurdere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold som vi indirekte forårsaker gjennom våre forretningspartnere. For Men produserer ingen varer selv.

For Men er medlem av Texcon. Texcon samarbeider med Position Green, og igjennom deres kartleggingsverktøy blir våre leverandører kontrollert jevnlig i arbeidet med kartlegging og gjennomføring av lovens krav.

Loven krever også en årlig offentlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

 

Forankring:

Styrevedtak 11.10.22

Daglig leder og personalansvarlig har ansvar for de interne arbeidsforhold i våre virksomheter. Verneombud skal være involvert og skal rapportere brudd på gjeldene lover og regler i forbindelse med arbeidet og arbeidsmiljøet i bedriften. De skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Personalhåndboken er tilgjengelig på nett for alle ansatte.

Daglig leder og innkjøpssjefer har ansvaret for oppfølging og risikovurderinger av våre leverandører. Det stilles krav ved hvert innkjøp at leverandørene informerer om deres arbeid i forbindelse med åpenhetsloven og eventuelle tiltak de har gjort i forhold til deres ansvar.

 

Kartlegging av negative konsekvenser

Vår virksomhet kjøper klær og tekstiler igjennom etablerte store merkevareleverandører. De fleste av våre leverandører har produksjon i Europa. Enkelte av de største leverandørene produserer også i Asia og Sør-Amerika. Vi er kjent med risikoen det er innen vår bransje. Vi har svært begrenset tilgang på informasjon om hvordan forholdene bakover i verdikjeden er. Vi etterspør informasjon og dokumentasjon om leverandørenes oppfølging av arbeidsforhold og menneskerettigheter og forventer de tar sitt ansvar.

Som medlem i Texcon og igjennom deres samarbeid med Position green blir alle våre leverandører fulgt opp i forhold til åpenhetslovens krav.

 

Tiltak

Som detaljist og siste ledd i verdikjeden har vi begrensede muligheter for innsyn hos våre leverandører og deres underleverandører.  Våre retningslinjer for kjøp meddeles igjennom dialog med selger/agent, i tillegg til kartlegging i regi av kjeden.

Vi skal i den grad vi har mulighet, påvirke våre leverandører til å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og dyrevelferd. De fleste av våre produkter produseres av plante og dyre fibre som f.eks. lin, bomull, og ull kvaliteter som er biologisk nedbrytbare.

Det er ingen egenproduksjon av varer i vår virksomhet.

 

Code of conduct

FMH har utarbeidet retningslinjer for en bærekraftig forretningspraksis. Vi skal respektere menneskene og det samfunnet vi lever i. Vi skal jobbe tett med våre forretningsforbindelser og ha en forsvarlig bærekraftig forretningspraksis. Det omhandler miljø, økonomi og sosiale forhold.

Vi stiller de samme kravene til våre leverandører som vi gjør til oss selv.

 • Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven.
 • Følge lover og regler der vi har vår virksomhet, knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.
 • Vise åpenhet om arbeid for menneskerettigheter og arbeidsmiljø i vår verdikjede.

Våre leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere skal til enhver tid overholde ILO konvensjonens nummer:

 • 29 og 105 (tvangsarbeid/slavearbeid)
 • 87, 98, 135 og 154 (fagorganisering og kollektive forhandlinger)
 • 138, 182 og 79, samt anbefaling nr 146 (barnearbeid og barns rettigheter),
 • 100, 111 og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (diskriminering),
 • 155 og anbefaling 164 (helse, miljø og sikkerhet)
 • 131 (lønn)
 • 1 og 14 (arbeidstid)

Daglig leder og innkjøpsansvarlige skal følge opp våre forretningsforbindelser. Vi skal i den grad vi kan, påvirke og begrense de negative konsekvensene og i ytterste konsekvens avslutte våre avtaler og kontrakter.

Internt i bedriften har vi verneombud, personalhåndbok og internkontrollsystemer som beskriver våre regler og rutiner for et godt og trygt arbeidsmiljø der vi alle respekterer hverandre.

Vi er også forpliktet og pålagt å følge internkontrollsystemene der vi er leietakere.

 

Oppfølging av tiltak

Ved hvert budsjettmøte i forkant av innkjøp skal leverandør porteføljen gjennomgås for å kartlegge mulig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi skal i den grad vi kan, påvirke og begrense de negative konsekvensene og i ytterste konsekvens avslutte våre avtaler og kontrakter.

Ønskes det innsyn i det arbeidet som gjøres, kan det sendes en skriftlig henvendelse til For Men.

 

For mer detaljert informasjon om loven henvises det til 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Redegjørelse 2023

For Men Holdig AS selger gjennom sine forretninger klær og sko i forbrukermarkedet.

Retningslinjer og rutiner er beskrevet i våre retningslinjer for ansvarlighet og Code of conduct, Igjennom vårt medlemskap i Texcon og deres samarbeid med Position Green, arbeides det kontinuerlig med innhenting av informasjon og redegjørelser fra den enkelte leverandør. Så godt som 100% av våre kjøp av varer og tjenester faktureres av Texcon, som er selger ovenfor oss som medlem.

I forbindelse med innkjøp hvert halvår vi gjennomgang av alle leverandører. Så langt er det ikke avdekket brudd på åpenhetsloven som påvirker vår bedrift.

Det har ikke vært ulykker eller hendelser i 2023 som har påvirket den enkelte ansatte eller arbeidsmiljøet i negativ grad.

 

Petter Ekjord

Daglig leder

For Men Holding AS

23.06.2024

 

Redegjørelse 2022

For Men Holdig AS selger gjennom sine forretninger klær og sko i forbrukermarkedet.

Retningslinjer og rutiner er beskrevet i våre retningslinjer for ansvarlighet og Code of conduct, som finnes på våre nettsider. Igjennom vårt medlemskap i Texcon og deres samarbeid med Position Green, arbeides det kontinuerlig med innhenting av informasjon og redegjørelser fra den enkelte leverandør. Så godt som 100% av våre kjøp av varer og tjenester faktureres av Texcon, som er selger ovenfor oss som medlem.

I forbindelse med innkjøp hvert halvår vi gjennomgang av alle leverandører. Så langt er det ikke avdekket brudd på åpenhetsloven som påvirker vår bedrift.

 

Petter Ekjord

Daglig leder

For Men Holding AS

23.06.2023